Kaj je javna zemljišča in infrastrukture gradnja

Javna infrastrukura zemljišča in zgradbe so prometne ceste, vodne poti, letališča in s tem povezanih objektov, kot tudi vodstvo in strukture, ki služijo svojo tehnično opremo, kot so oskrba z vodo, kanalizacija, naprave za ravnanje z odpadki, upravljanje z energijo in nadalje, da je civilna opremo in objekte, povezane z usposabljanjem in izobraževanjem, socialnih in zdravstvenih storitev, kulture, javne uprave in civilne zaščite.  Rešitve infrastrukture, ki temeljijo na reševanju javne infrastrukture in urbanistično načrtovanje.  Večina tega se nanaša na teritorialne kohezijske politike za prebivalce skupnosti ozemlja. Kakovost življenjskih pogojev prebivalstva je odvisna od tehnične infrastrukture

Pomen javne infrastrukture, saj leži v javnih objektih, upravljanje, vzdrževanje in razvoj, ki je v zvezi z drugimi zahtevami tako, da se olajša prevoz ljudi in blaga, zagotavljanje pitne vou za pitje in tehnično uporabo, je bila s tem zagotovili varno ravnanje s komunalnimi odpadki energije in posredujejo pomembne informacije znotraj in med skupnostmi.